+370 659 10506

Paveldėjimas. Tai, ką ką privalo žinoti kiekvienas

 

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.

 
Yra du paveldėjimo būdai: pagal įstatymą arba pagal testamentą.
Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.
 
 
PAVELDĖJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ
 
Paveldint pagal įstatymą įpėdiniais gali būti - fiziniai asmenys, esantys gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat palikėjo vaikai, gimę po jo mirties, bei Lietuvos valstybė
 
 
Įpėdinių pagal įstatymą eilės
 
Pretenduojant į palikimą yra svarbu žinoti įpėdinių pagal įstatymą eilę:
 
 1. Pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;
 2. Antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
 3. Trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;
 4. Ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;
 5. Penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);
 6. Šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).


Antros eilės įpėdiniai pagal įstatymą paveldi tiktai kai nėra pirmos eilės įpėdinių arba jie nepriima ar atsisako palikimo, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmos eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė. Trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos eilės įpėdiniai paveldi, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinių, jeigu šie įpėdiniai atsisakė palikimo arba iš jų atimta paveldėjimo teisė.

Sutuoktinių paveldėjimo teisė
Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, n
eįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu sutuoktinis paveldi su antros eilės įpėdiniais, jam priklauso pusė palikimo. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą.

 

PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ

 Paveldint pagal testamentą įpėdiniais gali būti:
 • Fiziniai asmenys, esantys gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat kurie buvo pradėti jam esant gyvam ir gimė po jo mirties, bei testamente įvardyti dar nepradėti asmenys, jiems gimus; 
 • Juridiniai asmenys, kurie egzistuoja palikėjo mirties momentu arba įsteigiami vykdant palikėjo testamente išreikštą valią.

 

PALIKIMAS

Kad palikimas būtų įgytas, įpėdinis turi jį priimti per 3 mėn nuo palikimo atsiradimo dienos reikia kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą, dėl palikimo priėmimo.
 
Bet kaip parodo praktika : Lietuvos gyventojai prastai informuoti apie šį reikalavimą ir dažnai bando palikėjo turtą „paveldėti“ nesutvarkydami dokumentų: t.y. tiesiog perimdami turto valdymą. Tokiu būdu paveldėjus paveldėjus butą, namą ar bet koki kita NT kuriam nustatyta privaloma teisinė registracija, iškyla problemų, sumanius parduoti. Paaiškėja, kad to padaryti negali. Tokiu atveju reikia kreiptis į teismą su prašymu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad paveldėjimas priimtas faktiškai pradėjus jį valdyti.

Palikimas laikomas priimtu kai asmuo faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

 

PAVELDĖJIMO MOKESČIAI

Paveldimo turto mokestis skaičiuojamas nuo  paveldimo turto apmokestinamosios vertės. Ši vertė yra paveldimo turto vertė, sumažinta 30 %. Tai reiškia, kad 30 %. paveldimo turto vertės yra neapmokestinama. Taigi paveldimo turto apmokestinamoji vertė sudaro 70 %. NT vertės.

 

Paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas:

 •  Vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas;
 •  Tėvų,vaikų, įvaikių,  įtėvių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių ir seserų paveldimas turtas.
 • Turto vertė, neviršijanti 10 000 Lt. Pastaroji nuostata aktuali paveldimo turto mokesčio mokėtojams. Ji reiškia, kad apmokestinant jų paveldimą turtą šio turto apmokestinamoji vertė būtų sumažinta nurodyta suma. 
 • Taip pat neapmokestinamas turtas vienam sutuoktiniui mirus, o kitas paveldi.
 • Gyventojui, paveldinčiam ne didesnės kaip 14 285,71 Lt vertės turtą


Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas procentais nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės taikant tokius tarifus:.
 • Jeigu  paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 0,5 mln. Lt (70 proc. visos jo vertės) paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 5 proc. tarifą.
 • Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 0,5 mln. Lt, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas taikant 10 proc. tarifą.

 

Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai
Konkretus paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminas nenustatytas, tačiau apskaičiuotą  mokestį reikia sumokėti iki paveldėjimo liudijimo išdavimo dienos.

 

DAŽNIAUSI KLAUSIMAI

Kokia yra sutuoktinių paveldėjimo pagal įstatymą tvarka?
Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra).
Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi ¼ palikimo, jeigu
įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais.Jeigu sutuoktinis paveldi su antros eilės įpėdiniais, jam priklauso ½ palikimo.
Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis pa­veldi visą palikimą (kiti, žemesnės eilės įpėdiniai tokiu atveju nieko nepaveldi).

Per kiek laiko turi būti priimtas palikimas?
Palikimas turi būti priimamas per 3 mėn. nuo palikėjo mirties momento. Terminą palikimui priimti teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas pasibaigus terminui gali būti priimamas ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai.
 
Kas yra teisė į privalomąją palikimo dalį?
Palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau.
 
Kokia yra įpėdinio, priėmusio palikimą, atsakomybė už palikėjo skolas?
Įpėdinis, kuris priėmė palikimą pradėjęs turtą faktiškai valdyti arba padavęs pareiškimą dėl palikimo priėmimo notarui, už palikėjo skolas atsako ne tik paveldėtu turtu, bet ir savo turtu, išskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus. Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.

Ar galima pasidalyti paveldėtą turtą?

Įpėdiniai paveldėtą turtą gali pasidalyti bendru sutarimu iki įpėdinių teisių į daiktus įregistravimo viešajame registre. Nekilnojamųjų daiktų padalijimas forminamas notarine sutartimi. Įpėdiniams nesutarus dėl turto padalijimo, pagal kiekvieno jų ieškinį turtą padalija teismas. Galima visą palikimą arba atskirus daiktus bendru įpėdinių sutarimu parduoti aukcione ir gautą sumą pasidalyti arba tarp įpėdinių surengti varžytynes dėl atskirų daiktų ir daiktą perduoti tam, kuris iš įpėdinių pasiūlys už jį didžiausią kainą.
 
Kur reikia kreiptis dėl palikimo priėmimo?
Dėl palikimo priėmimo reikia kreiptis į palikimo atsiradimo vietos (t. y. paskutinės palikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos) notarą.

 

 

 
smart foreash